Tietosuojaseloste

Päivitetty 4.1.2022

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Nordic ICT Systems Oy
Y-tunnus: 0833066-1
Osoite: Äyritie 12 C
Sähköposti:

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan Nordic ICT Systems Oy:n kulloinkin noudattama tietosuojakäytäntö.

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Nimi: Samuli Sujamo, Nordic ICT Systems Oy
Yhteystiedot: kts. Yrityksen yhteystiedoista

3. Rekisterin nimi

Nordic ICT Systems Oy:n henkilötietojen käsittelyä verkkokaupassa,
markkinoinnissa ja asiakas- ja sidosryhmäsuhteissa koskeva henkilörekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteiden hoitaminen, yhteydenpito ja esimerkiksi erilaisten kyselyiden tekeminen. Henkilötietoja käytetään yrityksen viestintään, tilausten toimituksiin, käsittelyyn ja arkistointiin, tilastollisiin tarkoituksiin, markkinointiin sekä myyntiin.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on rekisterinpitäjälle kuuluva oikeutettu etu käsitellä tietoja ja viestiä sidosryhmien yhteyshenkilöille heidän vastuualueeseensa liittyvistä asioista.

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta itseltään (puhelimitse, sähköpostitse, verkkosivuilta kirjautumisen yhteydessä) ja julkisista lähteistä, kuten internetistä yritysten julkisilta verkkosivuilta, verkon yhteisöpalveluista tai muista vastaavista rekistereistä tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä käsitellään seuraavia tietoja:

  • Yhteystiedot kuten nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
  • Työnantajayritystä koskevat tiedot kuten yrityksen nimi, osoite, y-tunnus sekä laskutustiedot
  • Tiedot tilatuista tuotteista / palveluista

6. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät

Viranomaisille henkilötietoja luovutetaan voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

Nordic ICT Systems Oy voi käyttää tietojen käsittelyssä kolmansien osapuolten palveluja esimerkiksi tietotekniikan palveluiden, logistiikan (asiakastoimitukset) sekä maksupalveluiden (laskutus) osalta, jolloin Nordic ICT Systems Oy varmistaa tietojen lainmukaisen käsittelyn sopimusjärjestelyin sekä ohjeistamalla kolmansia osapuolia tietojen käsittelystä. Kolmannet osapuolet voivat vaihdella. Nämä kolmannet osapuolet käsittelevät tietoja ainoastaan Nordic ICT Systems Oy:n toimeksiannosta ja lukuun.

7. Henkilötietojen siirto kolmanteen maahan

Osa rekisterinpitäjän käyttämistä henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä palveluista voi toimia Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Tietojen siirrossa noudatetaan tällöin tietosuojalainsäädännön vaatimuksia ja käytetään esimerkiksi Euroopan komission mallisopimuslausekkeita sovittaessa tietojen siirrosta henkilötietojen käsittelijätahon kanssa.

8. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä on tarpeen säilyttää sen tarkoituksen täyttämiseksi, jota varten ne on kerätty tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Henkilötietojen säilytyksessä huomioidaan passiivisiksi jääneet henkilötiedot, joita poistetaan säännöllisesti.

9. Rekisteröityjen oikeudet henkilötietojen käsittelyssä

Oikeus tarkastaa tiedot

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu ja saada jäljennös tiedoista. Rekisteröidyn tulee lähettää tarkastuspyyntö sähköpostiosoitteeseen: . Rekisteröidyn tulee esittää tarkastuspyynnössä tiedon etsimiseen tarpeelliset tiedot. Tarvittaessa rekisterinpitäjä kysyy lisätietoja rekisteröidyn tunnistamiseksi.

Tarkastuspyynnön vastaus toimitetaan tarkastuspyynnön esittäneelle sähköpostitse, jollei rekisteröity pyydä lähettämään tietoja muulla tavoin.

Oikeus tiedon korjaamiseen

Nordic ICT Systems Oy huolehtii omien mahdollisuuksiensa mukaan käsittelemiensä henkilötietojen laadusta. Nordic ICT Systems Oy oikaisee, poistaa tai täydentää virheellisen tai tarpeettoman henkilötiedon oma- aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että Nordic ICT Systems Oy rajoittaa käsittelyä, jos rekisteröity esimerkiksi kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden. Tällöin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden.

Oikeus vaatia tietojen poistamista tai vastustaa tietojen käsittelyä

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojensa poistamista tai vastustaa niiden käsittelyä silloin kun se perustuu oikeutettuun etuun. Rekisteröidyllä on aina oikeus vastustaa suoramarkkinointia lähettämällä sähköpostia osoitteeseen .

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröity voi tehdä henkilötietojen käsittelystä valituksen valvovalle viranomaiselle, joka on tietosuojavaltuutettu.

10. Evästeet

Nordic ICT Systems Oy käyttää verkkosivustollaan evästeitä. Evästeellä tarkoitetaan sellaista tietoa, jonka palvelun tarjoajan palvelin lähettää käyttäjän selainohjelmalle pyytäen selainta tallentamaan tiedon käyttäjän päätelaitteelle ja jota kyseinen palvelun tarjoajan palvelin voi myöhemmin pyytää takaisin. Kyse on käytännössä pienestä tietomäärästä, tyypillisesti lyhyestä tekstistä. Evästeet tallentuvat selaimen käyttämien tiedostojen yhteyteen. Osa evästeistä on käytössä selainistunnon ajan, osa pidempään.

Evästeillä ei kerätä tietoa käyttäjistä vaan ne ovat sivuston ja verkkokaupan toiminnan kannalta oleellisia evästeitä, jotka parantavat sivuston toimintaa ja asiakaskokemusta.

11. Muutokset tietosuojakäytäntöön

Nordic ICT Systems Oy voi tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen ja siihen liittyviin tietoihin. Nordic ICT Systems Oy suosittelee, että rekisteröidyt käyvät katsomassa tätä tietosuojakäytäntöä säännöllisesti saadakseen tiedon siihen mahdollisesti tehdyistä muutoksista.