Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Nordic ICT Systems Oy on sitoutunut noudattamaan Suomessa voimassa olevaa tietosuoja- ja henkilölainsäädäntöä, mukaan lukien EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) sekä käsittelemään henkilötietoja hyvän tiedonhallinta- ja tietojenkäsittelytavan mukaisesti.

Rekisterinpitäjä

Nordic ICT Systems Oy
Y-tunnus : 0833066-1
Osoite : Äyritie 12 C, 01510 Vantaa

Rekisterinpitäjän edustaja

Kari Sujamo

puh. 0400 501 611

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin voidaan tallentaa ja sen avulla voidaan käsitellä seuraavia tietoja.

  • Rekisteröidyn sähköpostiosoite, nimi, puhelinnumero, yrityksen nimi, y-tunnus, lähiosoite, asema organisaatiossa, käyttäjätunnus ja salasana.
  • Evästeiden avulla kerätty tieto rekisteröidyn käynneistä ja toimista Rekisterinpitäjän verkkosivustolla tai muissa palveluissa.

Lisäksi rekisteri voi sisältää muita rekisteröityyn ja tämän mahdolliseen asiakassuhteeseen liittyviä muistiinpanoja ja asiakassuhteen hyvän hoitamisen edellyttämiä tietoja. Tällaisia voivat olla esimerkiksi:

  • Tiedot rekisteröidyn tilauksista, niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta.
  • Tiedot rekisteröidyn yhteydenotoista.

Henkilötietojen käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteeseen tai sen valmisteluun perustuen tai rekisteröidyn antamaan suostumukseen perustuen.

Henkilötietoja käsitellään vain näihin ennalta määriteltyihin tarkoituksiin:

  • Olemassa olevien ja potentiaalisten asiakassuhteiden hallintaan, hoitamiseen, ylläpitoon ja kehittämiseen
  • Palveluiden tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen
  • Asiakasviestinnän ja markkinointitoimenpiteiden kohdentamiseen ja toteuttamiseen.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tämän rekisterin henkilötiedot voidaan saada

  • asiakkaalta itseltään esimerkiksi sähköpostiviestistä, verkkolomakkeelta tai käyntikortista
  • julkisista tietolähteistä

Tietojen luovutukset

Käytämme tietojen säilytyksessä ja käsittelyssä sähköisiä palveluita, jotka edellyttävän tietojen siirtämistä EU:n ja ETA:n alueella tai sen ulkopuolelle. Olemme sopimuksilla varmistaneet, että kaikki käyttämämme palveluntarjoajat noudattavat voimassaolevaa tietosuoja- ja henkilölainsäädäntöä.

Nordic ICT Systems Oy voi käyttää alihankkijoita palveluiden toimittamiseksi. Olemme sopimuksilla varmistaneet, että meille alihankintaa tekevät yritykset sitoutuvat noudattamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia. Asiakkaalla on oikeus saada listaus henkilötietoja käsittelevistä alihankkijoista.

Rekisterin suojaus

Olemme toteuttaneet asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi.

Kaikki manuaalinen aineisto säilytetään rekisterinpitäjän lukituissa ja valvotuissa toimitiloissa. Sähköisiin aineistoihin on käyttöoikeus vain rekisterinpitäjällä, joka tarvitsee tietoja työtehtävissään. Käyttäjä tunnistetaan käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla. Henkilökunta on opastettu ja velvoitettu pitämään kaikki henkilötiedot ehdottoman luottamuksellisina.

Henkilötietojen käsittelyyn käytettävät tietojärjestelmät ja niihin pääsy ovat riittävillä tavoin teknisesti suojattuja ja pääsy niihin on suojattu asianmukaisilla menetelmillä. Rekisteritiedot varmuuskopioidaan turvallisesti. Henkilötietoja sisältävien aineistojen hävitys tehdään tietoturvallisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat henkilötiedot ja pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot. Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää henkilötietojensa poistoa rekisteristä edellyttäen, että niitä ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin, tai että niiden käsittelyyn tai säilyttämiseen ei ole voimassa Rekisterinpitäjää koskevia lakisääteisiä velvoitteita. Rekisteröidyllä on oikeus myös pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista tai vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä suoramarkkinointia varten.

Tietosuojaselosteen päivitykset

Tätä tietosuojaselostetta on viimeksi päivitetty 02.08.2021.